Den kanskje største forskjellen frå ordinær skule er fridom frå lekser og eksamen. Folkehøgskulane har ei eiga lov som sikrar at dei skal være eksamensfrie og utan fastlagde læreplanar frå det offentlege. Dette gir skulane stor fridom til å legge opp undervisninga saman med elevane. Elevdemokrati er viktig på folkehøgskulane.

Fagtilbodet og måten læringa vert lagt opp på skil seg frå det du er van med frå andre skular. Samtalar og samarbeid, praktisk arbeid, prosjekt og ekskursjonar er stikkord. Tilbakemelding får du ikkje gjennom karakterar og prøver her, men gjennom samvær og samtalar med medelevar, lærarar og personalet elles.

Lærerane

Med dyktige lærarar, fridom frå eksamen og fastlagd pensum, nye vener, internatet, elevkveldar, spennande studieturar og mykje meir søkjer folkehøgskulane å legge til rette for at akkurat du, med dine erfaringar, skal få utfalde deg og utforske dine muligheiter. Med andre ord søkjer folkehøgskulen å utvikle heile deg, og på den måten gi deg verdiar for resten av livet.

Fagleg innhald

Det finst ikkje to folkehøgskular som er like. Men dei aller fleste skulane byggjer undervisninga si rundt linje- eller fordjupingsfag, valfag og fellesfag. Du lagar såleis langt på veg din eigen timeplan innafor gitte rammer. Fordjupings- eller linjefaga er det du gjerne søkjer på. Det er stor variasjon i linjetilbodet. Vanlegvis har du rundt 12-16 timer i veka.

Valfaga varierer om mulig enda meir enn linjefaga, både i tema og omfang. Du kan velje fag og emne som er heilt annleis enn linjefaget ditt, eller velje valfag som knyt seg opp til linjefaget. Fellesfag og felles aktivitetar har alle uansett linjeval.

Det er igjen store variasjonar fra skule til skule i kva som er fellesfag. Dei fleste skular har seminar og føredrag frå gjesteforelesarar, morgonsamlingar, allmøte, kor, og/eller fag som tar opp samtidsspørsmål og meir grunnleggjande sider ved tilværet.

Internatlivet

På folkehøgskulen bur du på internat, som oftast på rom med ein av dine medelever. At du bur på skulen betyr at skiljet mellom skule og fritid blir mjuka opp. Du møter medelevar og lærarar i andre utfordrande situasjonar enn i »klasserommet». Dagane på folkehøgskulen inneheld fag og sosialt liv, heilskap og detaljar, bredde og fordjuping, samtalar og seminar, fart og kvile, utfalding og ettertanke, moro og alvor.

Praktisk læring

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, som vi seier er folkehøgskulen sin «far», la for 150 år sidan grunnlaget for ein heilt ny og demokratisk skule i Norden. Han er fortsatt ei viktig inspirasjonskjelde innan pedagogikken. Grundtvig meinte at kunnskap og forståing berre kan utviklast i direkte kontakt med det ein ynskjer å bli kjend med.

Derfor vert teori meiningslaus utan praksis med dei aktuelle problemstillingane. Alle forstår at surfing berre kan lærast på eit brett i og ved sjøen. Og arbeider vi vidare med dei erfaringane vi gjer gjennom praksis, blir desse erfaringane utgangspunktet for indre medvit om oss sjølv som individ.

Vi ønsker å legge til rette for at våre elevar får eit år med mange nye venner. Også venner som i utgangspunktet kan vere veldig ulike en sjølv. Vi veit at det berikar den einskilde sitt liv.

Om skuleåret

Tilhøva ligg godt til rette for det på Møre folkehøgskule fordi vi er en breddeskule. Til saman er vi rundt 100 elever fordelt på fleire linjer. Vi prioriterer både linjeopplevingar og fellesopplevingar. Det er vår erfaring at det er ei oppskrift på eit kjempefint år! Personalet strekk seg langt for å gi deg kanskje ditt beste skuleår.

Eit år som gir deg tru på deg sjølv og på dine talent. Eit år som sprenger grenser. Eit år som lærer deg å sette pris på deg sjølv og på andre. Også eit folkehøgskuleår består av flest kvardagar, – det er berre det at kvardagane her er så annleis!

Tidligare elevar seier at dei trivst her. Først og fremst på grunn av folka og opplegget, men og på grunn av god standard på internatet og maten. Kjøkkenet vårt serverer næringsrik, velsmakande og populær mat.

Tidligare elevar seier at på Møre folkehøgskule:

 • Vert dei sett av vaksne menneskjer som er glad i ungdom.
 • Vert dei engasjert til å bry seg.
 • Har dei fantastiske opplevingar på studieturane.
 • Tek dei ansvar for at også andre skal ha det OK.
 • Bygger dei relasjonar og får venner for livet.
 • Vert dei kjend med nye sider av seg sjølv.
 • Får dei auka kunnskap om ting dei er interessert i.
 • Levereglar for Møre folkehøgskule

Vi ønsker at du vert 18 år før årsskiftet det året du søkjer. Det vil seie at vi reknar med at du er ein vaksen og ansvarsmedviten person når du kjem hit.

Miljø

Ved Møre Folkehøgskule må vi alle hjelpe til med å skape eit godt miljø. Tilsaman er vi rundt 20 tilsette og omlag 100 elevar som arbeider, bur og lever saman. Folkehøgskulen er heimen vår. Då treng vi enkle og gode verdiar og reglar for korleis dette skal fungere. Vi treng nokre enkle levereglar.

Vi krev at du respekterer desse fire reglane

 • Du skal vise respekt og omtanke for medmenneska dine.
 • Det er pliktig deltaking i all undervisning, praktisk arbeid og ved skulearrangement.
 • Det er ikkje lov til å ha eller bruke rusmidlar på skulen.
 • Du skal ikkje på nokon måte sette Møre folkehøgskule sitt rykte i fare.

Takkar du ja til ein skuleplass hos oss, så er dette bindande (etter angrefristen på 14 dagar). Dersom du av ein eller annan grunn skulle avbryte skuleåret, vert du belasta med 6 vekers betaling ut over sluttdato.

Vi forventar av deg

At du gjer noko aktivt for å skape eit godt miljø.
At du viser interesse for samfunnsspørsmål og verda omkring deg.
At du deltek aktivt i undervisninga og at du arbeider med fag på fritida.

Vi lovar deg:

 • Å møte deg som ein vaksen og ansvarsmedviten person.
 • Å ta omsyn til at du er eit individ med eigne behov, kjensler og meiningar.
 • Å la deg få medråderett på skulen sitt innhald og opplegg.
 • Å gjere vårt til at du får eit best mogleg folkehøgskuleår.

Når du søkjer om plass på skulen vår, forventar vi at du:

 • Har gitt oss alle naudsynte opplysningar om deg sjølv (for eksempel om du brukar medisinar, har allergiar eller særskilde behov som vi må ta omsyn til).
 • Har satt deg inn i desse vilkåra som er nemnde her.
 • Er klar over at urett eller manglande informasjon kan føre til at du misser skuleplassen.

Anna som er viktig å vere klar over:

Folkehøgskulen er ein eksamens- og karakterfri skule. Men du må møte opp og vere med på all undervisning, morgonsamlingar, organisert sosialpedagogisk verksemd, prosjekt, studieturar o.l. for ¨få godkjent studieåret. Laurdag er også skuledag i folkehøgskulen. Elevkveldar som arrangeras på fredag/laurdag er obligatoriske.

Elevar som gjennomfører eit folkehøgskuleår på 33 veker får 2 tilleggspoeng under føresetnad av registrert frammøte på minst 90 %. Ved stort fråvær utan gyldig grunn kan du misse plassen på skulen.

Spesielt om rusmiddel:

Dersom du bruker eller oppbevarer narkotika medan du er elev på skulen (gjeld også i ferier), så må du rekne med å misse skuleplassen din.

Ved mistanke om bruk av narkotika på skulen, vil vi kontakte politiet – som normalt sett i gong etterforsking.

Når det gjeld alkohol, så tenk over at folkehøgskuleåret skal være eit alternativt skuleår. Skuleområdet skal være ei rusfri sone. Det er ikkje lov å oppbevare eller nyte alkohol på skulen sitt område.

Spesielt om internatet

 • Internatet er heimen din. Du må sjølv vere med å halde det i orden, rydde og vaske både ditt rom og fellesområda.
 • Internatet og undervisningsbygga er røykfrie soner. Røyking må berre skje på vist plass.
 • Når du kjem til skulen får du tildelt rom. Eventuelt byting av rom skal de ta opp med Internatleiaren.
 • Det skal vere ro på internata og skuleområdet mellom kl 23.00 – kl.07.15.
 • Av omsyn til hygiene og elevar med allergiske plager er det ikkje tillate å ha kjæledyr på internatet.
 • Besøk med overnatting må avtalast med internatleiar.

Les meir om livet på internatet